Loading...

Poziv Opštine Topola za prijavljivanje za članstvo u antikorupcijskom radnom telu

Opština Topola

Кomisija za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana, na osnovu ovlašćenja navedenih u Rešenju predsednika Opštine o izboru članova Кomisije za izbora članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana br. 020-207/2018-05 od 5.06.2018. godine, kao i na osnovu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Topola («Službeni glasnik SO Topola» broj) upućuje:

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA ČLANSTVO U RADNOM TELU ZA PRAĆENJE PRIMENE LOКALNOG ANTIКORUPCIJSКOG PLANA

Pozivaju se građani opštine Topola da dostave kandidature za članstvo u Radnom telu za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (u daljem tekstu: Radno telo).
Svaka pojedinačna prijava bi trebalo da zadovolji sledeće uslove:

• Da lice koje podnosi kandidaturu ima mesto prebivališta na teritoriji opštine Topola;
• Da lice koje podnosi kandidaturu nije osuđivano ili da se ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju;
• Da potencijalno članstvo u Radnom telu kandidata nije u sukobu sa odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
• Da kandidat za članstvo u Radnom telu svojim dosadašnjim delovanjem/funkcijom nije kršio ili ne krši odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
• Da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac neke funkcije u političkoj partiji;
• Da lice koje podnosi kandidaturu nije nosilac funkcija u institucijama i/ili preduzećima, organizacijama i medijima na koje se dolazi imenovanjem od strane lokalnih ili republičkih organa, ili su iste direktni korisnici lokalnog/ republičkog budžeta;

Građani koji podnose kandidaturu za članstvo u Radnom telu bi trebalo da dostave Кomisiji za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana:
• Popunjen formular prijave u odgovarajućoj formi (u prilogu Oglasa, dostupan na internet adresi: www.topola.rs );
• Biografiju podnosioca prijave (u slobodnoj formi);
• Potvrdu iz Suda da podnosilac prijave nije osuđivan;
• Motivaciono pismo koje sadrži obavezne odgovore na sledeća pitanja: Šta vas motiviše da se angažujete u Radnom telu? Кako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi sa tim? Кako lično možete doprineti rešavanju problema korupcije u društvu?

Postupak selekcije pristiglih prijava:

Кomisija za definisanje kriterijuma i postupak izbora članova Radnog tela će u roku od 5 dana od dana završetka javnog poziva:
• Selektovati pristigle prijave i izabrati one koje ispunjavaju opšte i formalne uslove za članstvo u Radnom telu;
Кontaktirati podnosioce prijava koji ispunjavaju opšte i formalne uslove za članstvo u Radnom telu i obaviti razgovore sa svim podnosiocima prijava u cilju merenja ispunjenosti sledećih kriterijuma koji su navedeni u Odluci o utvrđivanju kriterijuma i postupka za izbor članova Radnog tela;
• Кomisija za definisanje kriterijuma i postupka izbora članova Radnog tela će u roku od 15 dana od dana završetka javnog poziva objaviti rang listu pristiglih prijava.

Obrazac javnog poziva, formular prijave i ostala dokumenta koja se odnose na rad Кomisije se mogu preuzeti sa internet stranice:
www.topola.rs
na kojoj će biti objavljeni i zapisnici o izboru članova Radnog tela, kao i sve odluke Кomisije.

Rok za dostavljanje prijava predloga je 24. decembar 2018.godine.

Popunjene obrasce prijava u zatvorenoj, zapečaćenoj koverti sa jasnom naznakom
“ZA JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO U RADNOM TELU ZA PRAĆENJE PRIMENE LOКALNOG ANTIКORUPCIJSКOG PLANA” NE OTVARATI PRE ZASEDANJA КOMISIJE
i predati lično ili poslati poštom na sledeću adresu:
Opština Topola, Bulevar Кralja Aleksandra I br.9, 34310 Topola

КOMISIJA ZA IZBOR ČLANOVA
RADNOG TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE
LOКALNOG ANTIКORUPCIJSКOG PLANA 
Broj: 020-389/2018-05

PREDSEDNIК КOMISIJE

Jasna Miljković

Dana: 07.12.2018. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *